PROJEKTUJEMY:

 1. zakłady unieszkodliwiania odpadów, w tym sortownie i kompostownie oraz suszenie odpadów
 2. składowiska odpadów ? systemy budowy i rekultywacji
 3. punkty selektywnego gromadzenia odpadów
 4. instalacje sanitarne

WYKONUJEMY:

 1. karty informacji o oddziaływaniu na środowisko
 2. raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
 3. operaty wodno?prawne
 4. programy ochrony środowiska, gospodarowanie źródłami energii odnawialnej i plany gospodarki odpadami
 5. programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
 6. studia wykonalności wraz z wnioskami o dofinansowanie
 7. operaty ochrony powietrza
 8. ekspertyzy ornitologiczne
 9. ekspertyzy herpetologiczne
 10. kosztorysy oraz STWOiR dla inwestycji przez nas projektowanych

PROWADZIMY SPRAWY FORMALNO ? PRAWNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI, takie jak:

 1. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (np. budowa wiatraków, turbin)
 2. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. uzyskanie pozwolenia na budowę  (m.in. elektrowni wiatrowych) – dla każdej inwestycji
 4. uzyskanie pozwolenia wodno?prawnego
 5. uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
 6. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zakładu