Projekty firmy Heko

Ze zrealizowanych do tej pory projektów na uwagę zasługują przede wszystkim:

 • Projekt wykonawczy i powykonawczy „Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla potrzeb Celowego Związku gmin PROEKOB”, projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, techniczno – technologiczny, hali sortowni odpadów komunalnych o wydajności 40 000 Mg/a i materiałów opakowaniowych o wydajności 2 000 Mg/a oraz hali kompostowni o wydajności 11 730 Mg/a, 2014r.,
 • Dla firmy PUHP Lech Sp. z o.o. „Projekt budowy kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – ob. nr 4 A wraz z magazynem przejściowym komunalnych odpadów zmieszanych projektowanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”, 2014 r.,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o. – „Pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy Bazy PGK w Goleniowe o wydajności sortowni 30 000 Mg/rok”, 2014 r.,
 • Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu – „Projekt budowlany techniczno – technologiczny zmiennej technologi sortowni i kompostowni przewidzianej do budowy i dostaw technologicznych do ZZO w miejscowości Kopaszyn – wydajność linii sortowniczej na jedną zmianę wynosi 35 000 Mg/a, produkcji paliwa alternatywnego RDF – 16 654 Mg/a, kompostowni – 17 500 Mg/a, doczyszczanie surowców wtórnych – 2 600 Mg/a”,  2014r.,
 • Koncepcję, projekt budowlany wielobranżowy dla inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach” w zakresie budowy nowego pola składowego na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne – obiekt nr 4B wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą pożarową oraz zielenią izolacyjną na potrzeby firmy EXALO grupa PGNiG. Powierzchnia nowego pola składowego wynosi 56 759,00 m2 , 2013r.,
 • Projekt budowlany „Instalacji do wytwarzania biogazu w oparciu o beztlenowy proces biodegradacji wysortowanych w sortowni odpadów organicznych wraz z placem dla kompostowni kontenerowej i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów w miejscowości Niedźwiedź, gmina Dębowa Łąka”, na potrzeby firmy EKOSYSTEM, 2013r.,
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z o.o. – „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, powiat Stargardzki, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji” – 2013 r.,
 • Projekt budowlano – wykonawczy „budowy składowiska odpadów na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o. w Sękitach o powierzchni 1,3 ha”,dla gminy Bisztynek, 2013 r.,
 • Projekt budowlano wykonawczy „Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we wsi Wólka Kozodawska, gmina Piaseczno”, 2013 r.,
 • Projekt dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu pn.: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie, gmina Grudziądz, sortownia odpadów o wydajności 40 000 Mg/a, kompostownię o wydajności 26 500 Mg/a oraz kwaterę składowania odpadów resztowych o powierzchni około 0,54 ha wraz z instalacją odgazowania kwatery”, 2012r.,
 • Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA Głogów – „Projekt budowlany i wykonawczy ZUO w Biechowie o wydajności sortowni odpadów komunalnych zmieszanych 38 000 Mg/a, kompostowni 20 500 Mg/a wraz z kwaterami składowania odpadów komunalnych o powierzchni kwater 17 900 m2 , 17 880 m2 , 21440 m2 „, 2012 r.,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach – projekt budowlany i wykonawczy „Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów poprzez przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne zlokalizowanego w Katowicach”, 2011 r.,
 • Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu – Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz STWiO, przedmiary, kosztorysy i dokumentacje geologiczno – inżynierskie oraz hydrogeologiczne, oraz nadzory autorskie dla budowy hali sortowni odpadów zmieszanych komunalnych w ilości 30 000 Mg/a, surowców wtórnych w ilości 2 600 Mg/a, kompostowni o maksymalnej wydajności 16 332 Mg/a”, 2010 r.,
 • Dokumentację projektową  dla Mazurskiego Związku Międzygminnego „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie o wydajności sortowni 40 000 Mg/a przy pracy na jedną zmianę oraz kompostowni o wydajności 11 500 Mg/a”, 2009 r.,
 •  ?Projekt budowlany techniczno?technologiczny sortowni odpadów dla wydajności 210 000 ton/rok odpadów? opracowany dla potrzeb firmy ?ALBA? S. A. z Wrocławia, 2005.,
 •  ?Projekt budowlany techniczno?technologiczny sortowni odpadów, kompostowni, składowiska odpadów w m. Tuczępy, gmina Staszów, dla wydajności 60 000 ton/rok odpadów komunalnych?, 2005 r.,
 •  ?Projekty budowlane, techniczno?technologiczne? dla kilka linii technologicznych dla potrzeb firmy ?KOM?EKO? Sp. z o.o. z Lublina, a w tym: linia do segregacji odpadów o wydajności 55 000 ton/rok odpadów komunalnych, linia do paliwa alternatywnego, linia do przygotowania odpadów do procesu kompostowania, linia do przetwarzania odpadów z nekropolii,
 •  ?Projekt techniczno?technologiczny linii do sortowania odpadów o wydajności 80 000 ton/rok w Bydgoszczy? dla potrzeb firmy ?LOBBE? , obecna nazwa ?REMONDIS?, 2002 r.,
 •  ?Projekt budowlany techniczno?technologiczny sortowni odpadów o wydajności 20 000 ton/rok w Toruniu?, 2003 r.,
 •  ?Projekt budowlany zakładu utylizacji odpadów dla MPGK?Rzeszów?, w skład którego wchodzą: sortownia odpadów o wydajności 30 000 ton/rok, kompostowni odpadów, infrastruktury towarzyszącej, 2006 r..